Algemene Voorwaarden Freerk Steendam Advies (hier na te noemen FSA): vastgesteld : 1 maart 2013.

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen FSA en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website FSA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland: 56872526.

2. Gedragsregels

2.1. FSA verplicht zich de opdracht naar behoren uit te voeren zoals een goed adviesbureau betaamt.

2.2. FSA zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de adviesopdracht verstrekte of ter kennis verkregen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen alleen gebruikt zal worden binnen het kader van de opdracht.

2.3. FSA behoudt - tot drie maanden na beëindiging van de opdracht - documentatie van de door FSA uitgevoerde adviesopdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. FSA waakt ervoor dat archiefstukken niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

3. Opdrachtaanvaarding

3.1. FSA aanvaardt slechts die adviesopdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De voor een adviesopdracht in te zetten (eventuele) medewerkers van FSA dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdrachten te werken.

3.2. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en FSA komt tot stand door of:

 het retourneren van een door FSA en de opdrachtgever ondertekende FSA-opdrachtbevestiging door de opdrachtgever;

 het verlenen van een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging die door FSA éénzijdig schriftelijk wordt bevestigd. Onder schriftelijk wordt mede verstaan bevestigingen via e-mail of ingestuurde formulieren via de website;

 het retourneren van een door opdrachtgever voor akkoord ondertekende door FSA uitgebrachte offerte;

 het maken van afspraken voor gesprekken met of het vragen van mondelinge of schriftelijke adviezen van opdrachtnemer wat door FSA wordt beschouwd als een stilzwijgende bevestiging van de uitgebrachte offerte.

3.3. Zowel de opdrachtgever als FSA kunnen in overleg verzoeken om het inzetten van andere medewerkers dan degene die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de adviesopdracht. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de kwaliteit en continuïteit.

3.4. FSA zal een adviesopdracht weigeren of staken indien FSA door de opdrachtuitvoering in conflict zou komen met de gedragsregels (zie artikel 2).

3.5. Door FSA uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 3 maanden.

4. Overeenkomst en uitvoeringscondities

4.1. De overeenkomst komt tot stand doordat enerzijds FSA op voldoende gedetailleerde wijze de informatie verzamelt die nodig is voor de opdrachtformulering. Anderzijds verstrekt de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de adviesopdracht. De opdrachtgever en FSA vormen zich zodoende een beeld van het vraagstuk, van de omvang van de interventie en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek, dan worden de condities van dit vooronderzoek vooraf met de opdrachtgever afgesproken.

4.2. In de overeenkomst over de uitvoeringscondities worden afspraken gemaakt over:

 de bepaling van het cliëntsysteem;

 de wijze van werken;

 de keuze van de door FSA en de opdrachtgever in te zetten deskundigen en eventueel de aanwijzing van een projectleider;

 het eventueel betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering (gebeurt uitsluitend in onderling overleg);

 een indicatie van de tijdsduur van de adviesopdracht en de eventuele fasering;

 de kostenraming;

 de gewenste, c.q. noodzakelijke nazorg;

 taakafbakening met betrekking tot de organisatie en logistiek rondom de interventie door FSA.

De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn, maar wel in de lijn liggen van dit onderwerp, worden vanzelfsprekend door de opdrachtgever en FSA in overleg geregeld.

4.3. FSA behoudt zich het recht voor zich uit een adviesopdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken (overmacht), een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd. In dergelijke omstandigheden is FSA niet schadeplichtig.

4.4. FSA zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van het werk. Daarbij verschaft FSA desgevraagd inzicht in de methoden die worden toegepast en de informatie waarop de interventie steunt.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de adviesopdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van FSA. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van de directie van FSA.

5.2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de adviesopdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande onverminderd van toepassing.

6. Honorering en betalingsregeling

6.1. FSA zal een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Het honorarium wordt bepaald op grond van de aan de adviesopdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Voorafgaand aan de start van een adviesopdracht worden de in rekening te brengen kosten schriftelijk aan de opdrachtgever ter goedkeuring gemeld.

6.2. FSA past de tarieven jaarlijks op 1 januari aan. Deze is tenminste gebaseerd op de indexering volgens het CBS-indexcijfer juli van de cao-lonen particuliere bedrijven. De hieruit voortvloeiende tariefwijzigingen worden doorberekend in alle lopende en nieuwe adviesopdrachten.

6.3. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden. Na overschrijding van deze termijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4. Bij adviesopdrachten met een kostenraming van meer dan 40 uur (omgerekend: 10 dagdelen) wordt een voorschot in rekening gebracht ter grootte van ca. 25% van de kostenraming. Aan het begin van iedere kalendermaand wordt een declaratie gezonden van de werkelijk gemaakte kosten in de voorafgaande maand. Na afronding van de adviesopdracht volgt de eind nota, waarbij het eventuele voorschot wordt verrekend.

6.5. FSA sluit verrekening uit.

7. Annuleringsregeling

7.1. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een adviesopdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk per brief ter attentie van het secretariaat van de betreffende uitvoerende medewerker van FSA gemeld te worden. In het schrijven dient aangegeven te worden welke de reden(en) is(zijn) voor voortijdige beëindiging.

7.2. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan zullen de kosten voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht en heeft FSA recht op compensatie van aan te tonen bezettingsverlies.

8. Aansprakelijkheid

8.1. In geval van beweerde, geleden schade door of bij de opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van FSA begrensd tot het bedrag dat FSA voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende adviesopdracht heeft ontvangen.

8.2. FSA is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade.

9. Het in dienst nemen van wederzijds personeel

9.1. Geen van betrokken partijen mag tijdens de duur van de adviesopdracht personeel van de wederpartijen in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij dit gebeurt in overleg met de wederpartij.

10. Klachtenregelingen

10.1.FSA hecht eraan tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de opdrachtuitvoering tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, van argumenten voorzien, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk bij de directie van FSA in te dienen.

10.2.De directie van FSA draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact wordt gezocht met de opdrachtgever, om aldus te zorgen voor een adequate afhandeling.

11. Geschillenregeling

11.1.Geschillen tussen de opdrachtgever en FSA over de uitvoering van de adviesopdracht zullen worden voorgelegd aan de rechtbank, sectie kanton te Leeuwarden.

12. Toepasselijk recht

12.1.Op alle overeenkomsten met FSA is het Nederlands recht van toepassing.

13. Persoonsregistratie

13.1.Door het aangaan van een overeenkomst met FSA, wordt aan FSA toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst  verkregen persoonsgegevens.

13.2.Deze persoonsgegevens zal FSA uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. Het beheer van de verkregen persoonsgegevens gebeurt op de wijze die de wet voorschrijft.