Arbeidstoeleiding VSO en PRO: Deep scan of audit

Samen maken we er werk van!

Arbeidstoeleiding heeft binnen de nieuwe kaders van de Wet Kwaliteit VSO een prominente plaats ingenomen. Onder arbeidstoeleiding verstaan we het geheel aan arbeidsmatige activiteiten, stagevormen, loopbaanoriëntatie en aanleren van werknemersvaardigheden. Deze activiteiten worden in de kerndoelen VSO genoemd en moeten aansluiten bij het ontwikkelingsperspectief van elke leerling. De opbrengst van al die activiteiten kan zijn, een baan in het vrije bedrijf of bij de sociale werkvoorziening (loonvormende arbeid) of een zinvolle arbeidsmatige, activerende of belevingsgerichte dagbesteding binnen (zorg)organisaties. In alle gevallen gaat het om werken naar vermogen en participeren in de samenleving.

Binnen de nieuwe kaders kan een school voor VSO en PRO er voor kiezen tegen het einde van de schoolloopbaan maximaal 4 dagen in de week stages te organiseren. Om die tijd zinvol in te vullen, transparant en opbrengstgericht zal een school haar beleid rondom stages en arbeidsmarkttoeleiding helder moeten formuleren, een goede routing moeten beschrijven, omkleed met doelen en formulieren. Freerk Steendam helpt directieleden, teamleiders en stage coördinatoren op een praktische wijze hieraan vorm en inhoud te geven.

Resultaat

Op basis van een Deep scan of Audit, en een eventueel daarop volgend begeleidingstraject, wordt in een aantal gesprekken gewerkt aan kwaliteitszorg op dit gebied. In de Deep scan of audit worden alle beleidsterreinen nader verkend alsof het een inspectie bezoek is.  Dit helpt u om:

  • Op een goede en systematische manier te werken aan de kwaliteit van stages en arbeidsmarkttoeleiding.
  • Daarmee inspectie proof te worden.
  • Een heldere structuur op te bouwen in uw stage beleid met een duidelijke routing en bijbehorende formulierenstroom om alles vast te leggen.
  • Een lerende organisatie op dit terrein te worden.
  • Een handboek ‘Stage en Arbeidsmarkttoeleiding’ op maat voor uw school te ontwikkelen door eigen mensen.
  • Uw hele team te betrekken bij de zorg rondom kwaliteit

Voor wie

Dit aanbod is van belang voor directieleden, teamleiders en stage coördinatoren in het VSO en het Praktijkonderwijs.

Hoe werkt het

Op basis van de Deep scan of audit wordt uw school op dit terrein doorgelicht. Met deze gegevens wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de doelen zoals hierboven aangegeven op maat worden uitgewerkt.