Nieuws

Tot en met zomervakantie 2016

Freerk Steendam Advies gaat tot aan de zomervakantie 2016 door met de voorlichting participatiewetgeving voor Vso en Pro scholen in het hele land. https://participatiewetonderwijs.nl/

Januari/mei 2015

Inspiratie bijeenkomsten gehouden bij VSO de Windroos in Hoogeveen. Ook een studieochtend georganiseerd waarbij het verhaal van de Windroos naar voren kwam, ZMLK leerlingen voorbereiden op participeren en arbeid, wat de school al goed doet kan nog beter. Gezien de hectische tijd waarin de school zit is een groot compliment voor de school op z’n plaats toch weer bakens verzetten en nieuw beleid ontwikkelen en implementeren. Traject is afgerond.

In dezelfde periode met de ambassadeurs van de Participatiewet voor LECSO (landelijk expertise centrum speciaal onderwijs) nieuwe producten en instrumenten ontwikkeld, nieuwsbrieven geschreven en voorlichting gegeven op scholen en in de regio (VSO de Zwaai in Drachten). Goede opkomst en een leuke discussie over de ins en outs rondom de participatiewetgeving, de nieuwe rollen in de regio en de actieve houding van de VSO scholen voor de leerlingen.

Augustus/oktober 2014

In Hoogeveen is met ZMLK VSO de Windroos een beleidsplan arbeidstoeleiding opgesteld. Hier zijn insporatie avonden gebruikt om met het VSO stage team beleid te ontwikkelen en te koppelen aan de uitvoering.

Bij Guyot VSO is hard gewerkt aan de implementatie van de arbeidstoeleiding op basis van een breed gedragen beleidsplan stage en arbeidstoeleiding. De benodigde formulieren en scores zijn ontwikkeld en getest.
De implementatie wordt dit schooljaar ter hand genomen.

Er zijn gevorderde gesprekken gevoerd met het landelijke werkverband praktijkonderwijs (LwPrO) en het landelijk expertise centrum speciaal onderwijs (LECSO) voor de uitvoering van de voorlichting rondom de participatiewetgeving aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Jan/feb 2014

In Deventer is het projectplan Matchpoind besproken en vastgesteld. Matchpoind is een samenwerkingsverband tussen de scholen voor VSO en praktijkonderwijs in de (regio) Deventer met als doel de brede arbeidstoeleiding gezamenlijk op te pakken en vorm te geven. Nu komt het aan op de uitvoering.

Bij Guyot VSO wordt hard gewerkt aan de implementatie van de arbeidstoeleiding op basis van een breed gedragen beleidsplan stage en arbeidstoeleiding. De benodide formulieren en scores worden nu ontwikkeld en getest.

Voor Start werk en blijf veilig zijn nieuwe afspraken gemaakt over de verbreding van de bekendheid van dit geweldige alternatief voor VCA voor iedereen die VCA niet kan halen of hoeft te halen. Een geweldige manier om alle Pro en VSO leerlingen toch veilig te leren werken en te voorzien van een persoonspas om zo werkgevers te tonen dat ook deze jongeren veilig hebben leren werken.

Er zijn hernieuwde gesprekken gevoerd met het landelijke werkverband praktijkonderwijs (LwPrO) en het landelijk expertise centrum speciaal onderwijs (LECSO).

Oktober/november 2013

De trainingen SWB in Amsterdam en Drachten zijn afgerond. Alle kandidaten zijn geslaagd en krijgen binnenkort een persoonscertificaat. Mooi resultaat voor de 3 deelnemende scholen en 1 Gemeentelijke organisatie. Deelnemers hebben de trainingen als leerzaam en boeiend ervaren.

In Deventer vordert de vorming van een gezamenlijk matchpunt gestaag. Vanuit 5 scholen (speciaal en regulier onderwijs) wordt hard gewerkt aan zowel planvorming als uitvoering.

Binnen Guyot in Haren staat het beleid arbeidstoeleiding en stage inmiddels, is het besproken met en gedragen door het hele team en wordt nu aan de implementatie gewerkt.

Augustus / September 2013

Nu eenmaal de aanpak stage en arbeidstoeleiding ‘inspectieproof’ is gaan we die testen en verder verfijnen bij Guyot in Haren. Nieuwe aanmelders zijn van harte welkom.

Advies wordt gegeven aan het samenwerkingsverband in Deventer en geef ik trainingen Start werk en blijf veilig (SWB) de komende maanden.

Mei / Juni 2013

Basisarrangement voor De Toekomst.
De onderwijsinspectie heeft, mede dankzij de ondersteuning van Freerk Steendam Advies, de Toekomst een basisarrangement toegekend. De arbeidstoeleiding is daarmee inspectie proof.

Mei 2013

Per mei ondersteun ik een van de scholen Yulius in Dordrecht. Onderwerp van ondersteuning zijn: direct instructiemodel, stage beleid, neerzetten arbeidstoeleiding.

April 2013

Voor de ZMLK school toekomst in Ede maak ik de eerste stage en arbeidstoeleidingsmap binnen het platform Doen IN: deze map gaat STAge en ArbeidsToeleiding heten: STAAT als een huis dus.

Hierin wordt op leerlingen en docent/organisatie niveau het hele stage en arbeidstoeleidingsproces beschreven, inclusief wet- en regelgeving, beleidscyclus, formulieren.